Doğum Kadın ve Premature Bebekler Forumundan Prematüre Bebeklerin Nörolojik Sorunları Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Prematüre Bebeklerin Nörolojik Sorunları

  Reklam
  NÖROLOJİK SORUNLARA GENEL BAKIŞ

  Prematüre bebeklerde intraventriküler kanama (İVK) ve beynin germinal matriks dokularına olan kanama (GMK) eşanlamda kullanılmaktadır. 1980'li yıllarda bebeklerin kraniyal ultrasonografinin rutin uygulamaya girmesiyle ağırlığı 1500 gr.dan ve gestasyon yaşı (doğum haftası) 34 haftadan az olan prematürelerde önemli bir oranda GMK/İVK geliştiği ve bu komplikasyonun sıklığının immatürite ile ilişkili olduğu belirlenmiştir. GMK/İVK 500-700 gr. arasında doğanlarda % 60-70, 1000-1500 gr. arasında doğanlarda % 10-20 oranlarında görülür. Prematüre bebeklerde bu kanamalar doğum travması ile ilişkisiz spontan olarak da gelişebilir. ......Vakaların % 80-90'ında GMK/İVK doğumdan sonraki ilk üç gün içinde gelişir. Vakaların küçük bir bölümünde GMK/İVK erken dönemde asemptomatik olabilir. Bu asemptomatik vakalarda ilerde spastik dipleji belirtileri gelişebilir. ......Prematüre bebeklerde, özellikle 34 haftadan küçük olanlarda, ilk 3 günde ve 7. günde serebral ultrasonografi yapılmalıdır. ......Ultrasonografi ile değerlendirilen GMK/İVK sınıflaması:
  • Evre I: GMK ve ventrikül alanında çok küçük bir bölgede kanama var.
  • Evre II: Ventrikül içine kanama var. Ancak ventrikülde genişleme yok.
  • Evre III: Ventrikülde genişleme var.
  • Evre IV: Periventriküler alanda kanama, parankimde hiperekojenite alanları var.

  Evre I ve II'de kanama genellikle rezorbe olur ve hipoksi, menenjit, havale, tekrarlayan apne gibi başka risk faktörleri yoksa ölüm ya da sekel olasılığı Evre III ve IV kadar yüksek değildir.
  ......Vakaların % 10-15'inde ventrikül genişlemesi ve hidrosefali gelişir. Ultrasonografik kontrollerde ventrikül genişlemesinin ve kortekste incelmenin saptanmasına karşın hidrosefalinin klinik bulguları başlangıçta genellikle yoktur. Günler hatta haftalar sonra ortaya çıkar. Bunun nedeni prematürede kraniyal subaraknoid aralığın geniş olması ve baş çevresi artmaksızın beyin hacminin artışına izin vermesidir. Vakaların % 50-65'inde hidrosefali günler veya haftalar içinde duraklar ve geriler. GMK/İVK vakalarının % 15 kadarında görülen diğer bir komplikasyon periventriküler ak maddede hemorajik nekroz sonucu oluşan periventriküler hemorajik enfarktlardır. Ayrıca intraparankimal ve intraventriküler kanamalar spastik dipleji ve başka motor bozukluklar için önemli risk faktörleridir. Ultrasonografik sınıflamada I. ve II. gruba giren vakalarda nörolojik sekel olasılığı daha düşüktür. ......Küçük prematüre bebeklerin annelerine doğumdan önce kortikosteroid uygulamasıyla GMK/İVK sıklığında azalma görülmüştür. ......Başvurulan Kaynak:Pediatri, İntraventriküler Kanama, Prof.Dr.Gülay Can, Nobel Tıp Kitabevleri


  Paylaş
  Prematüre Bebeklerin Nörolojik Sorunları Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  KAFA İÇİ KANAMALAR (Prof.Dr. Asuman ÇOBAN)
  GERMİNAL MATRİKS KANAMASI(GMK) - İNTRAVENTRİKÜLER KANAMALAR(İVK)
  Yenidoğan döneminde intrakraniyal kanamalar önemli bir klinik sorundur. Önemi göreceli olarak oldukça sık görülmesi ve sık olarak da ciddi nörolojik sekeller ve hatta ölümle sonuçlanması ile ilgilidir. Germinal matriks-intraventriküler kanama (GMK-İVK- germinal matriks ve beyin boşlukları içine olan kanama) yenidoğandaki intrakraniyal kanamalar arasında en sık görülen kanama şeklidir ve preterm yenidoğanlar için karakteristiktir.. Sıklığı doğum tartısı azaldıkça artar. Genel olarak pretermlerde % 15-20 arasında görülür, doğum tartısı 500-750 gr arasında olanlarda % 60-70 civarındadır.

  Preterm yenidoğanlarda bu tür kanamaların görülmesinin nedeni preterm yenidoğanlarının beyin yapısı ile ilgilidir. Ventriküllerinin çevresinde özellikle gestasyonun 24.-34. haftalarında çok belirgin olan, hücreden ve damardan zengin jelatinimsi bir yapı (supendimal germinal matriks) vardır. Hamilelik ilerledikçe bu yapı küçülür, zamanında doğan bebeklerde çoğu kez kaybolur.

  Bu oluşum içindeki damarlar kanamaya eğilimlidir. Beyin kan akımını arttıran ya da bu akımda dengeyi bozan hipoksi, solunum güçlüğü sendromu, pnömotoraks, solunum desteği tedavisi, kan değişimi ve hızlı sıvı verilmesi gibi ani volüm genişlemesi, kan şekerinde düşme, anemi, hipotansiyon, pıhtılaşma bozuklukları gibi durumlar germinal matriks damarlarının yırtılması kolaylaşır. Kanama germinal matrikse sınırlı kalabilir veya ventrikül içine yayılır. Beyindeki ventriküller aracılığı ile kan beyin zarları arasına (subaraknoit aralık) da yayılabilir. Beyin dokusu içindeki lezyonlar iskemik kaynaklıdır ve kanama venöz infarkta bağlı olarak gelişir. Genellikle tek taraflıdır.

  Kanamaların % 80-90'ı doğumdan sonraki ilk 3 günde gelişir. Bunların çoğu da ilk günde olur. Vakaların % 20-40'ında tanı konduktan sonraki 3-5 gün içinde kanama ilerler. Kanamaların sadece % 10'u ilk haftadan sonra gelişir.

  Klinik tablo çok değişken olabilir. Ağır şekilde ani bozulma olur; derin koma, solunum düzensizlikleri, kovülziyonlar, gevşeklik olabilir. Bu sırada bebeğin hematokritinde düşme, bıngıldakta bombeleşme olur. Bradikardi, hipotansiyon ve ısı dengesizlikleri gelişebilir.
  GMK-İVK'sı olan pretermlerin % 25-50'sinde belirgin bir klinik bulgu olmayabilir. En değerli bulgu hematokrit düzeyinde düşmedir.

  Yenidoğan yoğun bakım biriminde yatan her preterm bebek kanama açısından risklidir. Bunlar uygun bir tarama programı çerçevesinde değerlendirilmelidir. Ultrasonografi en tercih edilen yöntemdir. Sık kullanılır, güvenirliği kanıtlanmıştır. Germinal matriks ve yan ventriküller içinde kanın varlığına ve miktarına göre kanama sınıflaması yapılır. İdeal olarak özellikle 34 haftadan küçük preterm yenidoğanlarda ilk 3. günde ve 7.günde ultrasonografi yapılmalıdır.
  Prognoz kanamanın ağırlığı ile ilişkilidir. Germinal matriksdeki küçük kanama veya az miktardaki intraventriküler kanamada kısa vadeli prognoz, kanaması olmayan pretermlere benzer ve ilerleyici ventrikül genişlemesi olasılığı da azdır. Orta ağılıktaki kanamalarda ölüm oranı biraz artar ve yaşayanların dörtte birinde ventrikül genişlemesi gelişir.

  Ağır kanamalarda ölüm oranı %20'dir, yaşayanların yarısında beyin boşlukları genişler. Kanamaya ek olarak beyin dokusu içine kanama veya kanamaya bağlı infarkt olanlarda bu sorunlar daha da artar.

  Uzun vadeli prognoz ise büyük oranda beyin dokusu hasarı ile ilişkilidir. Hafif kanamalarda majör nörolojik sekel oranı düşük, ağır kanamalarda % 30-40 civarındadır. Ancak İVK'ya hemorajik infarkt veya periventriküler lökomalazi (PVL- ventrikül çevrelerinde kistler) eşlik ederse sekel oranı belirgin olarak artar.
  Önleme: Primer amaç önleme olmalıdır. Kesin çözüm preterm doğumlarının önlenmesidir; ancak bu mümkün değidir. Doğum geciktirilebilir. Anne karnında transport edilenlerde İVK daha az görülür. Anneye doğum öncesi RDS'yi önlemek için verilen steroidler İVK sıklığını da azaltır. Doğum şeklinin seçimi bireyselleştirilmelidir. Doğumdan sonra iyi resüsitasyon İVK'yı azaltır. Kan basıncında ve beyin kan akımındaki oynamaları önlemek çok önemlidir, bunun için bebek uygun yoğun bakım merkezlerinde deneyimli kişiler tarafından tedavi edilmelidir.
  İlaç uygulamaları ile ilgili sonuçlar tartışılmalıdır. Ferohorbital, etamsilat, E vitamini, indometasin kullanımı ile ilgili çalışmalar vardır; günümüzde bu dört ajandan hiçbirinin pretermlerde rutin kullanımı önerilmemektedir.
 3. 3
  PERİVENTRİKÜLER LÖKOMALAZİ (Prof.Dr. Asuman ÇOBAN)
  Beynin ak maddesinde ventriküller etrafında karakteristik yerleşim gösteren nekroz-erimeyi tanımlar. Sıklığı ortalama % 3-10 arasındadır.Başlangıç zamanı değişkendir. Eğer beyin dokusuna hasar doğumdan önce başlamışsa (örneğin korioamnionit, suların gelme süresinin uzaması, kanama vs. varlığı) doğumdan kısa süre sonra görülebilir...Genellikle ortaya çıkışı iki hafta alır. Beynin bu bölgelerindeki hücrelerin çok hassas olması nedeniyle hipoksi, iskemi veya toksik faktörler burada hasara yol açar. Bakteriyel infeksiyon ve ak madde hasarı arasında ilişki saptanmıştır. Hasar sonucu hücrelerde ölüm ve bu bölgelerde kistler (boşluklar) gelişir. İki taraflı kistik Periventriküler Lökomalazi (PVL), Germinal Matriks Kanaması(GMK) ve İntraventriküler Kanama (İVK) ile birlikte veya birlikte olmaksızın gelişebilir...Bu bebeklerde klinik bulgular belirgin değildir. Ancak 6-10 hafta sonra bebekte hipertoni, kollarda bükülü durum, bacakları gergin tutma olabilir. Bebeği sakinleştirmek güçtür. ..Tanı ultrasonografi ile konur. Başlangıçta bu bölgelerde parlaklık (ekojenite artışı) görülür; sonra küçük kistlerin geliştiği izlenir. Bebek 2-3 aylık olunca kistler büzüşür ve ultrasonla görülmez...PVL, selebral felcin en güçlü öngörü bulgusudur. Uzun vadeli sekeli spastik diplejidir. Sistemik hipotansiyonun önlenmesi, uygun ventilatör tedavi PVL'nin önlenmesinde önemlidir. 4. 4
  HİDROSEFALİ (Prof.Dr. Asuman ÇOBAN)
  Posthemorajik ventriküler dilatasyon: GMK-İVK'sı olan yenidoğanların yaklaşık % 30'unda "kanama sonrası beyin boşluklarında genişleme" gelişir; yani ventrikülomegali görülür. Hidrosefali ve ventrikülomegali terimleri sık olarak birbirinin yerine kullanılır. Ventrikülomegali her türlü ventriküler büyümeyi gösterir. Hidrosefali ise daha çok beyin-omurilik sıvısının artmış üretim veya azalmış boşalma nedeniyle artmasına bağlı ventrikül genişlemesi için kullanılır. Ventriküler genişleme sıklığı kanamanın sıklığı ile ilişkilidir. Kanama beyin-omurilik sıvısının dolaşımını engeller, bunun sonucu sıvı ventriküller içinde birikir, ventriküllerde genişleme olur. Bu genişleme İVK ile başlar, ancak 1-3 hafta içinde ilerler. Dolgun bıngıldak, başta kafatası kemiklerinin birleşme bölgelerinin (suturalar) açılması, baş çevresinin büyümesi görülür. Gözlerde "batan güneş manzarası" geç bulgudur. Bebeklerin yarısında bu dilatasyon geçicidir, diğer yarısında ise kalıcı veya hızla ilerleyicidir. Bu bebekler yakından izlenmeli, seri ultrason ölçümleri ile ventriküllerin durumu değerlendirilmelidir. Kanama sonrası gelişen ilerleyici hidrosefaliyi, beyin dokusunun başka nedenlerle oluşan atrofisinden sonra gelişen dilatasyondan ayırmak gerekir. Genel olarak atrofiye bağlı ventrikülomegali gelişimi yavaş olur, kafa içi basınç artışı yoktur, baş hızlı büyümez ve ventrikül büyüklüğü stabil kalır. Tedavinin optimal zamanı ve seçimi kesin değildir. Yavaş ilerleyen, baş büyümesi olmayan orta dereceli hidrosefalilerde 4 hafta izlem sürdürülür. Daha sonra halen ilerleme varsa girişim yapılabilir. Ancak hidrosefali hızla ilerliyorsa acil girişim yapılmalıdır. Günlük bel suyu alınması (lomber ponksiyon) ile basınç düşürülebilir, ancak tekrarlayan ventrikül fonksiyonları da önerilmez. Katater konması önerilir; kalıcı çözüm ventrikülo-peritoneal shunt (ventrikül-karın boşluğu arası bağlantı) yerleştirilmesidir. Bunun için de karar vermek zordur. Bu bebekler küçüktür; kan pıhtıları "shunt"ın tıkanmasına neden olabilir, ayrıca infeksiyon gelişebilir. Bazı beyin cerrahları ilk aşamada "shunt" takarken, bazıları bebeğin büyümesi için önce diğer yöntemleri tercih ederler. 5. 5
  Allah razı olsun mumine önemli bilgiler için Allah her isteyene bebiş nasip etsinamin 6. 6
  Premature bebeklerde diyer bebeklere oradanda daha fazla sağlık sorunu oluşmaktadır. 7. 7
  Nubun
  31 hafta Doğan bebeğimde 1 Aşama beyim kanaması olduğu söylenmişti. Sonra durduğu ve bu kanamaya bağlı kistler oluştuğu söylendi. Bugünkü kontrolünde ise hidrosefali olma ihtimali olduğu söylendi. Böyle durumlarda kesin çözüm varmıdır? Sağlıklı yaşama mümkün müdür? Cvp verir misiniz? 8. 8
  Kayıtsız Üye
  meraba bebeğiniz nasıl oldu 9. 9
  Kayıtsız Üye
  Merhaba bebeyim 30haftalik doguldu dogulurken popasindan geldi birinci derece beyin kanamasi var ne yapmaliyim.cvplayin lutfen 10. 10
  Kayıtsız Üye
  Bebeğim 34 haftalık doğdu ve birinci derecede beyninde kanama var lütfen cvp veririn ciddi bir problemi 11. 11

  Cevap: Prematüre Bebeklerin Nörolojik Sorunları

  31 hafta Doğan bebeğimde
  Allah şafi ismi ile şifa ihsan eylesin benimde bebeğim prematüre bilirim ne zor bir durum anne için .Erken doğan bebeklerde sağlık sorunları oluyor fakat inanın o kadar çabuk toparlanıyor lar ki.Siz Allaha tevekkül edin tedbir alın bulunduğunuz yerde iyi prof lar var ise onlara götürün onu bolca sevin,şevkat gösterin sevginiz ile sütünüzü verin bakın görün ne kadar çabuk toparlanıcak.


  Bebeğim 34 haftalık doğdu
  benim bebeğim de o civarlarda doğdu bizde çiğer ve solunum sorunları oldu ama elhamdurillah düzeldi düzelir merak etmeyin,34 ahftadan önce doğan bebeklerde genelde daha ciddi sorunlar olabiliyor inşallah sizin bebek çabuk toparlanır.Buradan bilgilendirirseniz sevinirim.Mevla imtihanlarınızı kolaylaştırsın inşallah.


  Muminem Cevap: Prematüre Bebeklerin Nörolojik Sorunları

 12. 12
  cansu gl
  merhabalar benim kızımın 32 haftalik1470 gr doğdu mr sonucu pvl cıktı evet kızım şimdi 2 yaş 3 aylık fizik tedavi gryor acaba butur çocuklar nezaman yürür yada ileride yürüyecekti kalıcı bir hasar kalirmi 13. 13
  inşallah iyi olur normalde bir yaşında yürümeye başlar çocuklar 14. 14
  Kayıtsız Üye
  Benim bebeğimde 27 haftalık doğdu banada beyninde kist var dediler acaba tehlikesi varmı ilerki zamanda fiziksel zihinsel bir sıkıntı yaşar mı allah rızası için bilen varsa cevap yazarmı😔prematüre bebeklerde beyin kanaması,  prematüre bebeklerde beyinde kist,  prematüre bebeklerde 3.derece beyin kanaması,  prematüre bebek sorunları,  prematüre bebek beyin kanaması,  bebeklerde nörolojik belirtiler,  pvl nedir