Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan Adet hali bitip gusül abdesti aldıktan sonra gelen kan tekrar gusül gerektirirmi Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  zeynep coçkun

  Reklam

  Adet hali bitip gusül abdesti aldıktan sonra gelen kan tekrar gusül gerektirirmi

  Reklam
  adet hali bitip gusül aptesti aldıktan sonra gelen kan tekrar gusül gerektirirmi oruç bozulurmu


  Paylaş
  Adet hali bitip gusül abdesti aldıktan sonra gelen kan tekrar gusül gerektirirmi Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Adet Hali Bitip Gusül Abdesti Aldıktan Sonra Gelen Kan Tekrar Gusül Gerektirir mi ?


  10 günden fazla olan kan istihazedir. Oruç tutulur.Her namaz vakti ayrı abdest alınır.

  10 günden az olan kan adet kanıdır oruç tutulmaz.

  Tabi bu Hanefiye göre Şafide 15 günden sonra olan kan istihazedir.

  Hayız ve istihaze hakkında bigi verir misiniz, hayızın süresi ne kadardır?

  Hayızın sona ermesi için kesilmesi esastır

  10 günden fazla olan adet günleri özür sayılır İki adet halinin arasında 15 gün geçmişse ondan sonra gelen kan hayız kanı olarak değerlendirilir Kadınlar adet hallerine çok dikkat etmelidirler Çünkü bu haller, onların birçok din görevleri ile ilgilidir Bu konu ile ilgili başlıca meseleler şunlardır:

  Kadınlar en az dokuz yaşlarında buluğ çağına erer ve adet görmeye başlarlar Elli veya elli beş yaşlarında da "Sinn-i İyas" denilen adet görmeme devresine girerler Bu yaştan daha önce adetten kesilen kadınlar da vardır

  Adet müddetinin en azı üç gündür (yetmiş iki saattir) En çoğu da on gün, (iki yüz kırk saat) Bu iki zaman arasında görülecek kanlar, adet kanı sayılır Bu zaman içinde devamlı olarak kanın gelmesi gerekmez, ara sıra kesilebilir Örnek: Bir kadın üç gün kan gördükten sonra iki gün kanı kesilse ve arkasından üç gün daha devam etse, bu sekiz günün hepsi adet gününü teşkil etmiş olur

  İki adet arasındaki temizlik haline Tuhr (Temizlik) hali denir Bunun müddeti on beş günden az olamaz Fakat bundan çok olabilir Tuhr hali aylarca ve senelerce devam edebilir Böyle temizlik hali devam eden kadına Münteddetü't-Tuhr (Temizliği devamlı) denir

  Bazı kadınların adet günleri, sayılan belli günlerdir Örnek: Her ay beş veya yedi veya dokuz gün adet görürler Böyle bir kadına "Mu'tade" denir Bir adet, bir kez meydana geldiği üzre kararlaşmış olabilir Şöyle ki: Henüz adet görmeye başlayan bir kız, ilk kez sekiz gün kan görse, sonra yirmi iki gün temiz olsa, bu şekilde adeti kararlaşmış olur Ondan sonra devamlı olarak kendisinden bir hastalık sebebiyle kan gelecek olsa, onun hem adet günleri, hem de temizlik günleri her ay o şekilde hesab edilir

  Bazı kadınlarda adet günleri değişik olur Şöyle ki: Bir ay beş gün diğer ay altı gün adet görebilirler Bu durumda ihtiyatlı hareket etmek gerekir Böyle bir kadın, altıncı gün oldu mu yıkanır, namazlarını kılar ve eğer ramazansa orucunu tutar; çünkü bu altıncı gündeki kanın illet (istihaze) kanı olması muhtemeldir Fakat bu altıncı gün çıkmadıkça, cinsî münasebette bulunamaz, boşanmışsa iddeti dolmuş sayılmaz Çünkü bu altıncı günün kanı, hayız kanı olmak ihtimali vardır

  Bir adetin değişmiş olması için, ona aykırı iki adet hali görülmelidir Örnek: Her ay beş gün adet gören bir kadın, sonra iki kez dört gün veya iki kez altıgün kan görse, onun adeti beş günden dört güne veya altı güne geçmiş olur

  Sonuç: Adet, bir defa ile yerleşir, iki defa ile değişebilir Bununla beraber İmam Ebû Yusuf'a göre, adet bir defa ile değişmiş sayılabilir Buna yeni adetin eskisini bozup onun yerini alması anlamında "Fesh-î adet" de denilmektedir

  Belli günler devam eden bir adete aykırı olupda on günden fazla devam etmeyen kanlar, adet kanı sayılır Bu halde adet değişmiş olur Örnek: Her ay yedi gün kan gören bir kadın, sonra on gün kan görse, hepsi hayız kanı sayılır Bu halde adeti yedi günden on güne geçmiş olur Fakat belli günlerden sonra gelen kan, belli günlerle toplandığı zaman on günden fazla olursa, yedi günden ziyade olan kanlar hayız kanı sayılmaz, İstihaze (illet) kanı olur Şöyle ki: Böyle yedi gün kan gören bir kadın sonradan on bir veya on iki gün kan görmeye başlarsa, bunun adet edinilmiş yedi günlüğü hayız kanı olur Sonraki dört veya beş günü istihaze (illet) kanı olur

  Yine: Her ay başından itibaren beş gün adet görmekte olduğu farz edilen bir kadın, bu adeti üzere kan gördüğü gibi, bundan iki gün veya üç gün veya beş gün önce de kan görmüş olsa, bunların hepsi adet sayılır; çünkü adet sayısı on günü geçmemiştir Fakat kan görme günlerinin tümü bu şekilde on günden fazla olursa, yalnız adeti olan o beş günde gördüğü kan hayız kanı sayılır, adet edindiği günlerden fazla olan bütün kanlar istihaze (illet) kanı sayılır

  Adet görmekte olan bir kadından bir hastalık sebebi ile devamlı olarak kan gelecek olsa, onun hayız ve temizlik hallerindeki belli günlerine göre hüküm verilir Örnek: Her ay başından itibaren on gün kan gören bir kadın, ondan sonra yirmi gün veya altı aydan noksan olmak üzere şu kadar ay ve gün temizlik üzere olsa, onun adeti böyle kararlaşmış olur Sonra böyle bir kadından devamlı olarak kan gelse, yine eski şekli üzere her ayın ilk on günü hayız, diğer yirmi günü veya şu kadar ay ile günü de temizlik hali sayılır Fakat temizlik müddeti tam altı ay veya daha ziyade bulunmuş olursa, temizlik müddeti altı aydan bir saat noksan kabul edilir ki, bu müddet, gebelik halinin en az zamanıdır

  Yine: Yeni hayız görmeye başlayan bir kızın adeti kararlaşmaksızın kanı akıp devam etse, her aydan on günü adetine sayılmış olur Diğer yirmi günü de temizlik müddeti kabul edilir

  Bir hastalık veya önemsememe neticesi adet günlerini unutmuş olan bir kadına "Mütehayyire" denir Böyle bir kadının gördüğü akıntı kesilmeyecek olsa, onun adeti hakkında kuvvetli olan görüşü ile işlem yapar Kuvveti fazla olan bir görüşe sahib değilse, ihtiyat olan yolu benimser Boşanmış ise, iddeti için on gün, temizlik müddeti de altı aydan bir saat noksan olmak üzere takdir edilir Diğer bir görüşe göre: Temizlik müddeti iki ay kabul edilir Bunun namaz ve oruçları üzerinde ayrıntılı bilgi vardır Bu konu ile ilgili geniş bilgi, İmam Sarahsî'nin "Mebsûd" isimli kitabında vardır

  Adet görme çağına gelen bir kız, ilk kez görmeye başladığı kandan dolayı hemen namazını bırakır ve oruçlu ise, orucunu kaza etmek üzere sonraya bırakır Evli ise, cinsi ilişkide bulunmaz Böyle bir kıza "Mübtedie" denir Bu kan üç günden az bir zaman içinde kesilirse, hayız kanı olmadığı anlaşılır O zaman bırakıp kılmadığı namazları kaza etmesi gerekir İmam Azam'dan nakledilen bir görüşe göre, ilk başlayan bu kan üç gün devam edip de hayız kanı olduğu bilinmedikçe, namazı terk etmez ve orucuna da devam eder

  Hayız müddeti içinde gelen kan tamamiyle kesilmedikçe, adet son bulmuş olmaz Bu kan, siyah, kırmızı, yeşilimtrak veya sarı olabileceği gibi bulanık ve toprak rengi de olabilir Adetini tamamlamış olan bir kadından gelecek akıntı bembeyaz bir renkte bulunur

  Bir kadının görmekte olduğu adetini, kocasına karşı inkar etmesi veya gerçeğe aykırı olarak adet gördüğünü söylemesi helal değildir

  Adet görmekte olduğunu söyleyen bir kadın, iffetli ve saliha bir kadın ise, sözü kabul olunur; değilse kabul olunmaz Ancak doğru söylediğine inandırıcı bir hal olursa, kabul edilir Mesela, söylediği söz, adetinin başlangıç zamanına rasgelmişse, o halde dediği kabul olunur

  Hayız ve nifas müddetleri dışında, rahimden akan kana istihaze yani, hastalık kanı denir İstihaze kanı, hayız ve nifas kanından farklıdır Bu kan, damardan geldiği için, ince ve kokusuzdur Tıpkı burundan vesaire âzalardan akan kan gibidir Bir özür ve hastalık kanıdır

  İstihaze kanı, ne oruca, ne de namaza engel değildir Cinsî münasebete de mâni olmaz Ancak istihaze hâlindeki kadınlar, özürlü hükmünde bulunurlar Özürlülerin tâbi olduğu hükümlere uygun olarak ibadetlerini yaparlar Asr-ı Saâdette bir gün bir kadın Peygamberimize gelerek:

  "Benden devamlı kan gelir, namazı bırakayım mı?" diye sormuştu Peygamberimiz de cevaben:

  "Hayır, o damardaki bir hastalıktandır, hayız değildir Âdet vaktin gelince namazı bırak, âdet hâlin geçince guslederek temizlen ve bundan sonra her vakit namazı için ayrı abdest alarak namazlarını kıl Tekrar âdet hâli gelinceye kadar böyle yapmaya devam et" buyurmuşlardı Bu rivayet, istihaze hâlinin özür hâline ait hükümlere tâbi olduğunu açıkça göstermektedir
 3. 3
  Hayız ve istihaze hakkında bigi verir misiniz, hayızın süresi ne kadardır?
  Allah razı olsun bilgiler için

 4. 4
  Kayıtsız Üye
  Yahubazılarının ki 3 gün sürüyor gusül abdesti alıyor sonra 2 damla kan geliyor buna ne demeli 5. 5
  Kayıtsız Üye
  Spiral le korunduğu için kanamam 10 güne çıktı 4 -5 günü yoğun 5-6 günüm varla yok arası az geliyor 10.ncu günü gusül abdesti alıyorum bazıları gusül abdesti tek sayıda alınır diyor yanı 3.5.7.9 gibi ne kadarı doğru yıkandıkdan sonra 11.nci gün kahverengi yada pembe renkte kan gelmesi tekrar gusül abdesti gerektirir mi eşinle birlikte olmak günah mı şimdiden teşekkür ederim 6. 6


  Sprial takıldığında adet döneminde değişiklik olması normaldir 2 ay boyunca kaç gün adet oldu iseniz adet gününüz odur.başlangıç ve bitişteki lekelenmelerde adettendir denebilir.gusül abdesti hakkındaki sorunuzu anlamadım isterseniz 10 defa alın bunda bi mahsur yok.
 7. 7
  belinay
  ben gusul abdestımı aldım gece oruciçin sahura kalktım ezan okunmuştu bnden leke geldi peki tekrar gusul abdestı alsam niyetımı bozmasam olur mu acıl cevap bklıyorum 8. 8
  Kayıtsız Üye
  Ay buna neden cvp yazılmamış benim soruma benziyor bende temizlendim 5 gün sonra tekrar kahverengi si kan geldi ezan okundu niyetlendim tekrar gelmezse aynı gün öğleden önce temizlenip orucuma devam ede bilirmiyim 9. 9
  Kayıtsız Üye
  Merhaba ben 5 gundur adet goruyorum.ama sonraki gunlerde kesiliyor bende bitti sanip gusul abdesti aldim.ama tekarardan kan geliyor.3 gundur gusul abdesti aliyorum acaba oruc tutabilirmiyim? 10. 10
  Kayıtsız Üye
  Olmaz canim o gun u kaza etmen gerekir ezan okunduktan sonra gordugun icin 11. 11
  Kayıtsız Üye

  Cevap: Adet hali bitip gusül abdesti aldıktan sonra gelen kan tekrar gusül gerektirirmi

  Her zaman düzensiz bir adet dönemim var strese bağlı olarak bunun için gusül abdesti dönemim nasıl olmalı 5 gün mesela oluyor ertesi gün hiç olmuyor gusül abdesti aliyom ertesi gün yine leke olarak biraz bişey oluyor ne yapmaliyim


  Muminem Cevap: Adet hali bitip gusül abdesti aldıktan sonra gelen kan tekrar gusül gerektirirmi

 12. 12
  Kayıtsız Üyeh
  ben adetliydim bitti diye gusul aldim ve
  Kuran okudum eve geldim ve azicik kan gelmis ne yapmaliyom gunah olmusmudur bana 13. 13
  Kayıtsız Üye
  Adetlerimiz duzgun olmasa dize ne gibi hastaliklar bekler 14. 14
  azicik kan gelmis ne yapmaliyom gunah olmusmudur
  Hayır günahı olmaz. Adet bitiminde bazen lekelenmeler olurgusul abdesti aldiktan sonra kan gelirse,  adetten sonra oruç ne zaman tutulur,  gusül abdesti aldıktan sonra kan gelirse,  gusül abdesti aldıktan sonra gelen kan,  adet bitiminde oruç tutulurmu,  gusül abdestinden sonra gelen kan ,  boy abdesti aldıktan sonra kan gelmesi